លោក​ថោង ខុន ៖ ២​ទសវត្សរ៍​ចុងក្រោយ វិស័យ​ទេសចរណ៍ បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ជាតិ​ចំនួន ៣.៦៣៨ លាន​ដុល្លារ​ – CEN