នេះ​បាន​ចំ​ជា​ហៅថា អាហា​ស្រស់ៗ ទម្លាក់​ទាំង​រស់​អោយ​ស៊ី​តែ​ម្ដង​! (រូប ៣សន្លឹក Video inside) – CEN