កូនស្រី​របស់​ចារបុរស​រុស្ស៊ី ដែល​ជា​តួអង្គ​ក្នុងករណី​ដើម​ចម​នាំឲ្យ​មាន​សង្គ្រាម​ការទូត​ – CEN