​ក្រសួង​នរគ​បាល​វៀតណាម ស្នើ​មាន​វិធានការ​ចំពោះ​សារព័ត៌មាន​ជា​ច្រើន – CEN