រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ ស្ថានីយ​ចំណតរថយន្ត​មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន នឹង​ជួយ​ពង្រឹង​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ – CEN