​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម អំពាវនាវ​ឲ្យ​កងទ័ព​រួម​កម្លាំង​គ្នា ដើម្បី​ការពារ​សន្តិភាព​បច្ចុប្បន្ន​ – CEN