បុរស​ម្នាក់ ចុះ​ត្រង​ទឹកភ្លៀង ត្រូវ​រន្ទះបាញ់​ស្លាប់​ – CEN