រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច ៖ ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បង់ប្រាក់​អេឡិចត្រូនិក ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​សេវា​បង់​ប្រាក់​ជូន​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN