កម្ពុជា​-​វៀតណាម នឹង​បង្កើន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ – CEN