​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​-​ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​-​តួ​ក​គី​ – CEN