ឃុំខ្លួន​កូនស្រី ដែល​កាប់សម្លាប់​ឪពុក​បង្កើត រឿង​បាត់​លុយ​៣០០០​រៀល​ – CEN