បុរស ២​នាក់ រៀបការ​ជាមួយ​គ្នា​ព្រោះតែ​មូលហេតុ​… មិន​ងាយ​ស្មានដឹង​ – CEN