សមាហរណកម្ម​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន បង្កើន​ភាពសេរី​នៃ​លំហូរ​មូលធន និង​គាំទ្រ​ដល់​ការរីកចម្រើន​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការវិនិយោគ​ – CEN