លេង​ក៏​លេង​ចុះ​កុំ​កូរ​ខ្លាំងពេក​ប្រយ័ត្ន​សប្បាយ​ក្លាយជា​ទុក (Video inside) – CEN