កាប់​បុរស​ម្នាក់​រយះ​ក្បាល មានទំនាស់​ពេល​រាំ​ធុងបាស់​ – CEN