ថៅកែ Facebook នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក ៖ “​គឺជា​កំហុស​របស់​របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំ​សុំ​ទោស​” – CEN