​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន​៖ អាទិភាព​សំខាន់ៗ​ចំនួន​បី ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន បន្ត​ជួយ​ដល់​កម្ពុជា​ – CEN