ជប៉ុន បាន​សន្យា​ផ្តល់​ហិប​ឆ្នោត មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​ថវិកា​សម្រាប់​ផ្ទេរ​ប្រព័ន្ធ Server ពី​ទីតាំង គ​.​ជ​.​ប បច្ចុប្បន្ន ទៅ​អគារ គ​.​ជ​.​ប ថ្មី​ – CEN