ថវិកា​ជាង​៥៥​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​កម្មវិធី​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺអេដស៍ និង​របេង​នៅ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់ ២០២០ – CEN