រន្ធត់​ណាស់​! ឡានក្រុង​ដឹក​សិស្សសាលា​ឥណ្ឌា​រអិល​ធ្លាក់​ជ្រោះ ផ្តាច់​ជីវិត​ក្មេងៗ ជិត ៣០​នាក់​ – CEN