សូម្បី​សត្វ​ទា ក៏​ចេះ​ស្រឡាញ់ និង​ការពារ​មិត្តភក្តិ​វា​ដែរ​! (Video inside) – CEN