ចាប់​ជនដៃដល់ កាប់​បុរស​ម្នាក់ រយះ​ក្បាល​ដេរ​១០​ថ្នេរ មានទំនាស់​ពេល​រាំ​ធុងបាស់​ – CEN