សម្តេច​តេជោ​៖ ចិន និង​កម្ពុជា នឹង​បន្ត​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​រណ៍​ជា​បន្ត​ទៀត​លើ​គ្រប់​វិស័យ ជាពិសេស​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង​ទេសចរណ៍​ – CEN