ស្លាប់​ម្នាក់ របួស​ជិត​១០​នាក់ ករណី​ក្រឡាប់​រថយន្ត​ – CEN