ប្រហែលវាជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយមើលទៅ! (Video inside) – CEN