ទីក្រុង ហ្វេ (​វៀតណាម​) ៖ សត្វ​ចម្លែក​ពីរ បាន “​រសាត់​” ចូល​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ​ (Video inside) – CEN