ចិន ៖ ប្រសិនបើ​គ្មាន​ស្មារតី​រឹងមាំ​ទេ ពេល​ត្រូវ​កន្ត្រៃ​បុក​លេច​ក្បាល​បែប​នេះ​ប្រាកដជា​ស្លាប់​ (Video inside) – CEN