​ម្តាយ​លក់​កូន​ធ្លាប់​ឮ ប៉ុន្តែ​ដល់​ថ្នាក់​លក់​គ្រឿង​ក្នុង​របស់​កូន​ក្នុងតម្លៃ​ប្រមាណ ៤.០០០​ដុល្លារ ពិតជា​សម​នឹង​… – CEN