មាន​ភស្តុតាង​បញ្ជាក់ថា កងទ័ព​អាមេរិក​កំពុង​ត្រួតត្រា​បាន​អាកាសធាតុ​? – CEN