កំណើន​រឹងមាំ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ហានិភ័យ​ចំពោះ​ ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ – CEN