អំពាវនាវ​ដល់​ម្ចាស់​ភោជនីយដ្ឋាន​បង្កើន​អនាម័យ​ចំណីអាហារ​ – CEN