ចូល​ទស្សនា កុន ប្រលោមលោក ផលិត​ដោយ​កូន​ខ្មែរ និង​ភាពយន្ត​បរទេស​ល្បីៗ បែប​ចល័ត ជាមួយ Soyo – CEN