​រំជួលចិត្ត​ណាស់​! ខណៈ​ឪពុក​ខំប្រឹង​ផ្តល់ «​កិត្តិយស​» កូនស្រី​ក្នុង​ថ្ងៃ​មង្គលការ ទាំង​ខ្លួន​នៅ​នឹង​គ្រែ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN