​ស្ត្រីម្នាក់​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន ក្នុងផ្ទះសំណាក់​សុផល ថា​វី​ – CEN