អ្នកជក់បារី កុំបោះកន្ទុយចោល! ព្រោះ​ឥឡូវនេះ មាន​តម្រូវការ​ហើយ ក្នុង​១​គីឡូ​បាន​ថ្លៃ​….​ដុល្លារ​ – CEN