កូរ៉េខាងជើង​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ជម្លៀស​ខ្លួន ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូលំទូលាយ ជា​ទង្វើ​ត្រៀម​ធ្វើសង្គ្រាម​ឬ​? – CEN