ទីក្រុង​១ របស់​អ៊ីតាលី ផ្តល់​រង្វាន់​ជា​លុយ​សម្រាប់​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​មក​រស់នៅ​ទីនេះ​ – CEN