រដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អ៊ីវតឹក ៖ តែងតាំង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា ដើម្បី​ពង្រីក​ការងារ​អាជីវកម្ម​នៅក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រកួតប្រជែង​ – CEN