ឥណ្ឌា​៖ កូនភ្លោះ​ក្បាល​ជាប់​គ្នា ពេលនេះ​ដឹងខ្លួន​ម្នាក់​ហើយ ក្រោយពេល​វះកាត់​យកចេញ​ពីគ្នា​ – CEN