នុះ​! អ្នក​ផឹក​កាហ្វេ​នឹង​ភ្នែក​ស ខណៈពេល​ដឹងថា​ទីតាំង​ផលិត​កាហ្វេ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​វៀតណាម គេ​យក​«​របស់​មាន​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​»​ទៅ​ផលិត​!! – CEN