ការ​ដាក់​បំរាម​ដោយ​ការយល់ដឹង មិនបាច់​ប្រឹង​ស្រែក​តាម​មេក្រូ នៅ​ឯ​វត្ត The Truc Lam ZEN Monastery, Da Lad, Vietnam – CEN