អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ទទួលស្គាល់​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការការពារ និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN