អ្នកនាំពាក្យ​CPP ៖ ការឃោសនា​បំផុស​ឲ្យ​មាន​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​ការរំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ គឺ​ប្រឆាំងនឹង​ច្បាប់​ – CEN