កំហុសឆ្គង​មិនគួរ​កើតឡើង​អាច​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស ១៥០​នាក់ នៅលើ​យន្តហោះ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទុះ​ម៉ាស៊ីន​ស្លាប់​បាន​ – CEN