ក្រុម​មួយចំនួន​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​រារាំង ដល់​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​នឹង​អនុវត្តន៍​វិធានការ​ច្បាប់​ – CEN