ធ្វើ​ត្រី​បែប​នេះ​ម្យ៉ាង​ដែរ បាន​សាច់​មក​ទាំងអស់​មិន​ជាប់​ឆ្អឹង (Video inside) – CEN