វត្តមាន​របស់​កង្កែប​កញ្ចក់​កាន់តែ​ច្រើនឡើងៗ​នៅ​អាមេរិក​ – CEN