ផលិតកម្ម C2Go មាន​ស្នាដៃ​ច្រើន​ប៉ុន្តែ​មិន​ចង់​ប្រកាស​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​ស្គាល់​នៅឡើយ​ – CEN