ត្រី​កម្រ​នៅ​ទន្លេ Song da វៀតណាម ថ្លា​ដូច​កញ្ចក់ ទន់​ដូច​នំ​បញ្ចុក​ – CEN