ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​សាងសង់​ទូកង​ដោយ​ចាំងឈើ​ទាំងមូល​ឱ្យ​ក្លាយទៅជា​ទូកង​វែង​ជាង​គេ​លើ​លោក ដែល​អាច​បំបែក​ឯតទគ្គ​កម្ម​ពិភពលោក​ – CEN